سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد زارع – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
آرمین علی پور –
همایون حصادی –
بهمن فرهادی –

چکیده:

حوضه های آبریز واحدهای هیدرولوژیکی هر ناحیه جغرافیایی را می سازند، از این رو برای دستیابی به اطلاعات هیدرولوژیکی هر محدوده جغرافیایی، به ناچار باید به مطالعه و بررسی حوضه های آبریز آن محدوده پرداخت. خصوصیات حوضه آبریز ، به مجموعه ای از پارامترهای فیزیکی گفته می شود که مقادیر آن ها برای هر حوضه نسبتاً ثابت و نشان دهنده وضع ظاهری حوضه است، ویژگیهای فیزیکی حوضه روی ضریب رواناب، شدت و ضعف دبی سیلاب و بیلان آبی یک حوضه تأثیر فراوانی دارند. در این تحقیق به برآورد خصوصیات فیزیکی حوضه آبریز به کمک مدل ARC Hydro که به صورت جعبه ابزار در محیط نرم افزار ARC GIS نصب می شود پرداخته می شود، سپس نتایج آن با روش استفاده از نقشه های توپوگرافی مقایسه شد. نتایج نشان داد مقادیر به دست آمده از مدل ARC Hydro با مقادیر به دست آمده از روش استفاده از نقشه های توپوگرافی تفاوت چندانی ندارد، با این تفاوت که در روش استفاده از نقشه های توپوگرافی زمان محاسبه پارامترها بسیار بیشتر از مدل ARC Hydro می باشد ، در ضمن به اطلاعات بیشتری برای برآورد خصوصیات فیزیکی نیاز داریم.