سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن آخوردزاده – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

بررسی میزان رسوبات دررودخانه ها یکی از مسائل مهم درمهندسی رودخانه می باشد برای تخمین میزان بارمعلق و باربستر روابط متعددی ارایه شده اند ولی پیچیدگی پدیده انتقال رسوب باعث شده است که روش های متعددی توسعه داده شوند دراین تحقیق جهت براورد بارمعلق و باربستر عبوری از رودخانه کرخه درایستگاه حمیدیه بارمعلق با استفاده از بطریهای نمونه برداری به روش سه مقطعی و بارکف نیز با استفاده ازدستگاه هلی اسمیت به روش مستقیم بطور متوسط درهرماه یکبار دردبی های مختلف رودخانه اندازه گیری به عمل آمد همچنین دبی رودخانه همزمان اندازه گیری شد سپس درازمایشگاه خاک و رسوب میزان بارمعلق و باربستر تعیین گردیدند دراین ایستگاه ازسال ۷۸الی ۹۱ تعداد۱۴۰داده اندازه گیری شده ازایستگاه حمیدیه جمع آوری و باربستر و بارمعلق به روش مستقیم محاسبه شده و متوسط باربستر و بارمعلق و درصد آنها برای ایستگاه حمیدیه محاسبه شد