سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس روشنی نیا – مدیر پروژه های آبیاری و زهکشی و کارشناسارشد آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی
محسن زرشناس – مدیر امور مطالعات آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی مشاور دزآب
صباح سعدی – کارشناس مطالعات شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

با توجه به آبدهی رودخانه شاوور با احتمال ۸۰ درصد و منابع آبهای زیرزمینی و همچنین حجم آب مورد نیاز در هریکاز الگوهای کشت سطحی و تحت فشار و با در نظر گرفتن اولویت دریافت حقابه و میزان تخصیصدر هر ناحیه عمرانی، وسعت اراضی قابل کشتبرآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حجم آب مورد نیاز و آورد رودخانه نشان می دهد که فقط بخشی از اراضی نواحی عمرانی تحت پوشش قرار خواهند گرفت که در این صورت اولویتتأمین آب به اراضی که در حال حاضر دارای حقابه هستند و در حاشیه رودخانه واقع شده اند تعلق خواهد گرفت . در صورتی که آب مورد نیاز مابقی نواحی عمرانی در آینده تأمین شود در طرح توسعه و در اولویت بعدی واقع خواهند شد