سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم میرزامحمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کردستان
امیر رشیدی – دانشیار
محمد رزم کبیر – عضوهیت علمی دانشگاه کردستان
یاسر آصفی – دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کردستان

چکیده:

در این پژوهش تعداد ۴۲۸۹ داده برای صفات مقدار شیر، چربی و پروتئین مربوط به دوره شیرواری اول، گاوهای هلشتاین استان زنجان از ۱۰ گله، که طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشورجمع آوری شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی میان صفات مقدار شیر، چربی و پروتئین استفاده شد. برای تصحیح داده ها از نرم افزار Visual foxpro.9 استفاده شد. آنالیز آماری داده ها و برازش مدل مناسب با نرم افزار SAS انجام شد. آماده سازی فایل شجره با نرم افزار CFC 1.0 انجام شد. پیش بینی ارزشهای اصلاحی و پارامترهای ژنتیکی با نرم افزار WOMBAT 1.0 صورت گرفت. همبستگی ژنتیکی میان صفات، شیر – چربی، شیر – پروتئین و چربی- پروتئین به ترتیب ۵۲۹/۰، ۶۴۴/۰ و ۸۶۳/۰ محاسبه شد. همچنین همبستگی فنوتیپی برای صفات مذکور به ترتیب ۷۹۷/۰، ۹۳۴/۰ و ۸۳۴/۰ برآورد شد. وراثت پذیری صفات مذکور به ترتیب اعداد ۲۰۶/۰، ۲۳۹/۰ و ۲۶۳/۰ محاسبه شد