سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احد ایازی – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز
صادق علیجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
حسین تقی پور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز
علیرضا فانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز

چکیده:

با استفاده از یافت ههای این آزمایش چنین استنتاج می شود که . مقادیر وراث تپذیری برآورد شده برای افزایش وزن در دامنه ۲۵ / ۰ تا ۵۶ / ۰ قرارداشتند. مقادیر برآورد شد ه برای مصرف خوراک در دامنه ای از ۱۹ / ۰ تا ۶۴ / ۰ واقع شده اند. از نظر بازده تبدیل خوراک این مقادیر بین ۱۶ / ۰ تا ۴۶ / ۰ قرار داشتند. دامنه وراثت پذیری های برآورد شده برای جنس ماده بیشتر از نر حاصل گردید. وراثت پذیری صفات وزن بدن تا س ن ۱ تا ۱۶ هفتگی در دامنه ۲۵ / ۰ تا ۵۶ / ۰ قرار داشت . میزان وراثت پذیری بدست آمده برای وزن در ۸ و ۲۴ هفتگی به ترتیب ۴۳ / ۰ و ۶۲ / ۰ بود. در مجموع نتایج حاصله مؤید وجود وراث تپذیری متوسط برای صفات وزن بدن می باشند وراث تپذیری راندمان غذایی در ماده ها و نرها به ترتیب ۳۴ / ۰ و ۳۸ / ۰بود