سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه فلاح زواره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کوروش بهزادیان مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برآورد رواناب ناشی از بارش درکلیه طرح های مربوط به برنامه ریزی و مدیریت منابع اب طراحی سازه های کنترل و انتقال سیل و همچنین طرح های مربوط به کنترل فرسایش و رسوب از اهمیت بسزایی برخوردار است درحال حاضر استفاده از مدلهایریاضی بارش رواناب بیشتر مورد توجه قرارگرفته اهست با این حال عدم قطعیت ناشی از ساختار مدل و نیز پارامترهای ورودی مدل ازجمله عواملی هستند که نتایج حاصل را تحت تاثیر قرار میدهند نظر به اهمیت این موضوع دراین مقاله تاثیر عدم قطعیت توزیع مکانی بارش برروی مقدار دبی اوج سیلاب با استفاده از روش مونت کارلو مورد بررسی قرارگرفت همچنین با استفاده از روش تحلیل حساسیت اثر تداوم بارش برروی میزان دبی اوج تحلیل شد نتایج نشان دهنده تاثیر عمده عدم قطعیت ورودی های مدل بروینتایج شبیه سازی مدل بارش رواناب است.