سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده فریده نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
مهدی یاسی – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
بایرامعلی محمد نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی از محورهای توسعه پایدار استفاده بهینه از منابع اب است. افزایش تقاضای آب و توسعه جوامع انسانی ضرورت توسعه منابع آب جدید را دیکته می کند. برای رسیدن به این امر ارزیابی و فهم توزیع زمانی و مکانی آب لازم و ضروری می باشد. بررسی هیدروگراف خروجی حوضه امکان مطالعه دبی حداکثر سیلاب ، حجم سیلاب و به میزان ذخیره حوضه پس از قطع بارندگی را فراهم می آورد و در طراحی ابعاد سازه های آبی نقش اساسی دارد. مدلهای بارش-رواناب شبیه سیستم مدلسازی حوضه ابریز WMS مدلهای مناسبی برای شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه می باشند. این مدلها برای استخراج هیدروگراف سیلاب بویژه در حوضه های آبریز فاقد آمار بکار گرفته می شوند. در این تحقیق با استفاده از مدل WMS/2HEC-HMS هیدروگراف خروجی حوضه ابریز رودخانه شور واقع در استان کردستان پیش بینی گردید. ورودی داده های بارندگی در مقیاس زمانی ۱ ساعته و خروجی ، هیدروگراف خروجی از حوضه در ایستگاه شادی آباد می باشد. شماره منحنی زمان تاخیر و تلفات آب مورد واسنجی قرار گرفت. نتایج فاز صحت سنجی نشان داد که نرم افزار مدکور یک ابزار مفید جهت تخمین هیدروگراف سیلاب در نقاط فاقد امار حوضه های آبریز خواهد بود.