سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سکینه نقویان – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید حسنی – هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی آهنی آذری – هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا خان احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر محاسبه ضریب همخونی و اثر آن بر روی اوزان بدن گوسفندان کردی گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد حسین آباد شیروان بود. در این پژوهش، شجره ۷۱۹۴ رأس بره حاصل از ۱۷۷ قوچ و ۲۱۸۳ میش که در طی بیست سال (۱۳۸۸- ۱۳۶۸) از گله گوسفند کردی این ایستگاه جمع آوری شده بود، برای محاسبه ضریب همخونی استفاده شد. میانگین ضریب همخونی برای کل حیوانات ۶۷/۰ درصد برآورد شد .حداقل و حداکثر میزان ضریب همخونی در کل گله به ترتیب برابر با ۰ و ۲۵/۳۱ درصد بود. ۱۶۷۶ رأس از حیوانات همخون بودند که میانگین ضریب همخونی آنها ۸۸/۲ درصد بود. اثر همخونی بر صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی و وزن یک سالگی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و مدل دام محاسبه گردید. میزان تغییر اوزان تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی به ازای افزایش یک درصد همخونی به ترتیب ۰۱۳۱/۰- ، ۰۷۹۵/۰ ، ۰۰۱۳/۰ ، ۰۶۵۳/۰- و ۰۹۲۱/۰- کیلوگرم برآورد شد.