سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کشاورزی و منابع ط
سیدحسن حافظیان – هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مصطفی صادقی – هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
سیما ساورسفلی – دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثل ترکیبی از رکوردهای ۴۳۲۷ راس بره حاصل از تلاقی ۲۹۵۳ راس میش نژاد زل با ۹۵۱ راس قوچ این نژاد که طی ۸ سال (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸) توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمع آوری شده بود، استفاده گردید. صفات تولیدمثل ترکیبی در این مطالعه شامل مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هر میش (TWW/EJ) در دوره های زایش اول تا چهارم بود. ویرایش داده ها توسط نرم افزارهای EXCEL وFOXPRO انجام شد. همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات مورد مطالعه با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML)، با نرم افزار WOMBAT و براساس مدل حیوانی چهار متغیره برآورد شدند. میانگین این صفات برای زایش اول ۶۳/۱۹، دوم ۳۸/۱۹، سوم ۹۲/۱۹ و چهارم ۳۱/۱۹ کیلوگرم بود. ضریب تنوع صفات مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هر میش در دوره های اول، دوم، سوم و چهارم زایش به ترتیب ۸۶/۳۵، ۷۵/۳۵، ۱۰/۳۸ و ۷۶/۳۳ درصد برآورد شد. همبستگی های ژنتیکی افزایشی مستقیم صفات مورد بررسی در دامنه ای از ۲۸۲/۰- (بین TWW1/EJ وTWW3/EJ) تا ۸۱۴/۰ (بین TWW3/EJ و TWW4/EJ) قرار داشتند. همچنین همبستگی ژنتیکی بالایی بین TWW2/EJ و TWW3/EJ وجود داشت (۵۸۵/۰). همبستگی های فنوتیپی این صفات نیز از ۱۳۹/۰- (بین TWW1/EJ وTWW2/EJ) تا ۴۸۱/۰ (بین TWW3/EJو TWW4/EJ) متغیر بودند.