سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احد ایازی – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز
صادق علیجانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علیرضا فانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز
حسین تقی پور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز

چکیده:

با استفاده از یافته های این آزمایش چنین استنتاج می شود ک ه همبستگی ژنتیکی بین مصرف خوراک و افزایش وزن بدن بالا می باشد ومی توان از این مورد در برنامه های بهنژادی استفاده کرد. به طور کلی بین وزن های بدن در سنی ن مختلف همبستگی های بالایی مشاهده می گردد. همبستگی های بین صفات افزایش وزن نیز همگی مثبت و بالا می باشند.. همبستگی های ژنتیکی بین افزایش وزن در دامنه ای از ۷/ ۰ تا ۱/ ۱ قرار دارد و همبستگی های فنوتیپی بین این صفات دردامنه ای از ۲۳ / ۰ تا ۵۴ / ۰ قرار دارند. همبستگی های برآورد شد ه برای این صفات خواه ژنتیکی و خواه فنوتیپی عمد تا معنی دار بودند. همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی در مصرف خوراک از ۱ تا ۱۶ هفتگی، معنی دار نبودند. ولی در سایر موارد همبستگی های ژنتیکی معنی دار بودن د. همبستگی های فنوتیپی بین بازده خوراک و مصرف خوراک روزانه تنوع بالایی را نشان دادند