سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خشایار ملکان – دانشجوی کاشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – واحد جنو
افشین شریعت مهیمنی – استادیار حمل و نقل، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
ایرج برگ گل – استادیار حمل و نقل، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

تصادفات رانندگی در تقاطعات داخل شهری از جمله وقایع معمول شبکه حمل ونقل هر کشور می باشد که سالیانه خسارات مادی و معنوی زیادی را بر جوامع بشری تحمیل می کند. عموما برای ارزیابی ایمنی تقاطعات،محققان بر پایه تصادفات رخ داده در گذشته در محل مورد مطالعه تحلیل های ایمنی خود را انجام می دهند ، با توجه به مشکلاتی که جمع آوری آمارهای تصادفات بهمراه خود دارند، محققان به ابداع روش های جایگزین بادقت قابل قبول برای ارزیابی ایمنی اجزای شبکه حمل و نقل مبتنی بر برآورد برخورد پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تا با بکارگیری روش احتمال برخورد ترافیکی در تقاطعات فاقد چراغ راهنماییشهرهای تهران و کرج، میزان همبستگی برخوردهای ترافیکی با تصادفات رانندگی در اینگونه تقاطعات ارزیابی گردد. برای برآورد میزان همبستگی بین متغییرهای مورد نظر از آزمون آماری اسپیرمن استفاده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از همبستگی زیاد بین متغییرهای مورد بررسی می باشد و برای مثال ضریب همبستگیمتغییرهای تصادفات رانندگی با علت تامه عدم رعایت حق تقدم با برخوردهای ترافیکی عبوری در آزمون رتبه بندی اسپیرمن در حدود۰٫۹۱ برآورد شده است