سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا قجری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان
الناز باقری هرمز آبادی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برآورد هزینه ها یکی از وظایف مهم مدیر پروژه است که در مراحل اولیه پروژه باید انجام شود. در صورتیکه عناصر هزینهمستقل از هم باشند می توان به کمک داد ههای گذشته و با بررسی رفتار هر کدام، میزان هر عنصر هزینه را بدون توجه بهدیگر عناصر پیش بینی و در نهایت با مجموع مقادیر پیش بینی شده کل هزینه پروژه را برآورد نمود. ولی در بسیاری ازموارد عناصر هزینه مستقل از هم نبوده و تغییر در یکی باعث نوسان در سایر هزین هها می شود. به همین خاطر برآورد آنهابه طور مستقل به نتیجه نادرستی خواهد رسید. به عبارت دیگر برای برآورد اقلام هزینه و هزینه کل پروژه ابتدا بایدمیزان وابستگی عناصر هزینه بررسی شود. در این مقاله با فرض در اختیار بودن داد ههای هزینه ای پروژه های مشابه قبلو با بکارگیری شبیه سازی مونت کارلو روشی برای برآورد اقلام هزینه تشریح می شود. یک مثال عددی نیز آورده شدهاست.