سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید سلیمانی ننادگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج ،
مسعود پارسی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
حمیده نوری – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج ، دانشگاه

چکیده:

هدف از این تحقیق انتخاب عمق و فاصله مناسب بین زهکشهاست بطوریکه هزینه احداث شبکه لولههای زهکش در واحدسطح کاهش یابد. به این منظور مدلی جهت برآورد هزینههای اجرائی شبکه های زهکشی زیرزمینی با استفاده از دادههای مربوط به خاک و گیاه استخراج و برای منطقه بهشهر اجرا شد. نتایج نشان داد، با افزایش عمق نصب زهکشها، هزینه در واحد سطح کاهش مییابد، اما این کاهش هزینه همواره یکنواخت نیست و در اعماق کمتر۱/۸ متر < با شدت بیشتر و در اعماق بیشتر ۱/۸ متر < با شدت کمتر رخ میدهد. بطور کلی در عمقهای کمتر از ۲ متر، فاصله۱/۶ تا ۱/۸ را می توان به عنوان عمق بهینه در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم عمقی را در نظر بگیریم که معادل با حداقل هزینه های احداث شبکه لوله های زهکش باشد، بایستی عمق۲/۸متر را انتخاب کرد. علاوه بر این، برآورد کم یا زیاد هریک از پارامترهای طراحی و نیز مسافت حمل مواد پوششی تأثیر بسزائی بر هزینههای اجرائی دارد که درجه تأثیر آن در عمقهای کم نصب لولههای زهکش شدیدتر است.