سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه حاج سیدعلی خانی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
فرهاد همایون فر – عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محسن بنی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

اکثر کشاورزان به صورت سنتی و بر اساس میزان آبی که در اختیار دارند آبیاری می کنند. در خیلی از موارد مشاهده شده که کشاورزان مقداری آبی را که برای آبیاری گیاه استفاده می کنند زیادتر از آن مقداری است که گیاه در آن مقطع رشدنیاز دارد و بالعکس مواردی هم مشاهده شده که گیاه در زمانی از رشد نیاز به آبیاری مشخصی داشته ولی به دلیل کم بودن آب، کشاورز آبیاری را به صورت کامل انجام نداده و یا اینکه به زمانی دیگر موکول کرده است در صورتی که بتوان براساس مدیریتی مناسب، نیاز آبی هر محصول را در هر مقطع رشد براورد کرد و بر اساس همان نیاز آبی با برنامه ریزی مشخص، آبیاری صورت گیرد بسیاری از معضلات و مشکلات کم آبی حل خواهد شد. در این تحقیق با مقایسه میزان آبی که گیاه نیازدارد از طریق آمار هواشناسی و نرم افزار cropwat و میزان آبی که کشاورز در اختیار گیاه قرار می دهد یکالگوی مدیریتی مناسب تعریف کرده، تا بتوانیم پاره ای از مشکلات کمبود آب را شناسایی و حل کنیم براین اساس مزرعه لوبیا را دریکی از اراضی حوزه دره مرید بافت در نظر گرفته و میزان آبی را که کشاورز به صورت تجربی در اختیار گیاه قرارداده در چندین نوبت توسط سریز اندازه گیری کرده و با میزان آبی که نیاز لوبیا درهر دوره رشد با همان شرایط اقلیمیمنطقه است، مقایسه کرده که با توجه به نتایج بررسی شده حدود ۰۵۵ متر مکعب آب بیشتر از نیاز ابی به گیاه آبیاری شده است که می تواند در مصارف دیگر استفاده شود