سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
محمد رضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
رعنا فکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

میزان نیاز آبی یا مصرف سرانه در هر منطقه به عواملی مانند جمعیت، درجه حرارت، رطوبت نسبی هوا، فرهنگ عمومی، بهداشت و مصرف، نوع و تعداد صنایع و کارگاهها، نوع خدمات ارائه شده در شهر، وضع اقتصادی مردم و مشخصات شبکه آبرسانی بستگی دارد. در این مطالعه چگونگی محاسبه نیاز آبی شهر بوکان تشریح شده است. یکی از روشهای تکمیلی در محاسبه مصرف سرانه، آمار گیری نمونه ای از طریق مراجعه به واحدهای مسکونی بر اساس درصدهای ارائه شده در جدول شماره (۱-۳-۱۱) نشریه ۳-۱۱۷ سازمان برنامه و بودجه می باشد. در این نشریه برای شهرهایی که بین ۱۰۰-۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارند حداقل خانوار برای نمونه گیری ۱/۵-۲/۵ درصد پیشنهاد شده است. با توجه به جمعیت شهر بوکان ( ۱۶۷۰۰۰ نفر ) ۵۹۵ پرسشنامه در مناطق مختلف شهر توزیع شد. مناطق مورد نظر با هماهنگی نظر شرکت آب و فاضلاب شهربوکان انتخاب گردید.در نهایت نتایج بررسی ها به صورت زیر می باشد: میزان آب به حساب نیامده (تلفات آب) در حال حاضر حدود ۴۰ درصد تولید محاسبه گردیده است که به علت قدمت بالای شبکه توزیع آب و انشعابات غیر مجاز و فرهنگ مصرف آب می باشد، که باید ازعان داشت متولیان امر با اعمال روشهای مدیریت مصرف و کاهش آب بحساب نیامده و ترویج فرهنگ مصرف آب و غیره , امکان کاهش درصد تلفات از ۴۰ درصد در حال حاضر به کمتر از ۲۰ در صد در سال افق طرح و به موازات آن کاهش سرانه مصرف آب در سال افق به ۲۰۰ لیتر در روز به ازاء هر نفر مطابق بخشنامه تعدیل نخواهد بود.با توجه به مباحث پرداخته شده سرانه مصرف شهر بوکان در حال حاضر ۲۵۰ لیتر در روز به ازاء هر نفر ودر زمان افق طرح (سال ۱۴۱۵ ) برابر ۲۲۲ لیتر در روز به ازاء هر نفر و بدون ملحوظ داشتن بخشنامه تعدیل پیش بینی می شود.