سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد پوربافرانی – کارشناس ارشد استخراج معدن، مهندسین مشاور طاها، کارشناس گروه حفاری و ژ
سجاد رضوانی فر – کارشناس ارشد استخراج معدن، مهندسین مشاور طاها
بهزاد حیدری – کارشناس ارشد استخراج معدن، مهندسین مشاور طاها

چکیده:

نظر به اهمیت نشست خاک در پایداری سازهها، تعیین و پیشبینی نشست خاک حاصل از بارهای وارده از سازه به خاک، قبل از احداث سازهها ضروری مینماید. یکی از معمولترین روشهای تعیین ظرفیت باربری نهایی در یک زمین، انجام آزمایشبارگذاری صفحهای در عمق مورد نظر میباشد. در مقاله حاضر مدلی با استفاده از روش شبکهی عصبی مصنوعی ارائه میگردد تا به کمک خصوصیات فیزیکی خاک که به راحتی در آزمایشگاه قابل اندازهگیری هستند و نتایج آزمایش بارگذاری صفحهای،نشست خاک برآورد گردد. برای پیشبینی نشست، شبکههای سه لایه برگشت خطا با الگوریتم آموزش لونبرگ- مارکوارت انتخاب گردید. در شبکه آموزش داده شده، ضریب تعیین و جذر میانگین مربعات خطای شبکه برای دادههای آزمون ۰/۹۸۸ و۰/۴۴است. برای آنالیز حساسیت شبکه عصبی آموزش داده شده از روش اهمیت نسبی پارامترهای ورودی استفاده شده است با توجه به نتایج آنالیز حساسیت انجام گرفته، فشار عمودی آزمایش بارگذاری صفحهای و عمق انجام آزمایش به ترتیب با دارابودنRI37 و۲۹/۶%بیشترین تأثیر را در خروجی شبکه دارند