مقاله برآورد نسبت های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثربخشی آن ها در بازار آتی های گاز طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: برآورد نسبت های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثربخشی آن ها در بازار آتی های گاز طبیعی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار آتی ها
مقاله نسبت پوشش ریسک
مقاله اثربخشی پوشش
مقاله گاز طبیعی
مقاله GARCH چندمتغیره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیمرادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین نقش های بازار آتی ها، فراهم کردن ابزاری برای پوشش ریسک است. استراتژی بهینه برای پوشش ریسک از طریق تخمین نسبت پوشش ریسک، مشخص می شود. محاسبه نسبت پوشش ریسک و همچنین میزان اثربخشی پوشش به تصریح درست رابطه بین قیمت آتی ها و قیمت نقطه ای بستگی دارد. از این رو در این مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک با روش های مختلف OLS، VAR،VECM  و GARCH چندمتغیره، برای داده های ماهانه بازار آتی های گاز طبیعی در دوره زمانی ۲۰۱۱-۲۰۰۰ برآورد شده و سپس میزان اثربخشی آن ها مورد مقایسه قرار می گیرد. در روش GARCH چندمتغیره، یک سری زمانی از نسبت های بهینه پوشش به دست می آید در حالی که در سایر روش ها نسبت بهینه پوشش منفردی برای کل دوره به دست می آید. از این رو روش GARCH یک روش پویا و سایر روش ها ایستا هستند. بر اساس نتایج تحقیق، نسبت بهینه پوشش به دست آمده از روش  GARCHچندمتغیره نسبت به سایر روش ها از اثربخشی بالاتری برخوردار است.