سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رجب تندرو – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
حسن عاقل – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
اکبر ثنایی مقدم –

چکیده:

سهم انرژیهایمستقیم درباغات به علت سطح ودرجه مکانیزاسیون پایین معمولا کم و سهم انرژی های غیرمستقیم به علت عدم مدیریت صحیح منابع قابل توجه می باشد دراین تحقیق انرژی مستقیم ۱۰درصد و انرژِ غیرمستقیم ۸۰درصد از کل انرژی را به خود اختصاص داده اند سهم انرژی کارگری از کل انرژی ورودی ۱/۹۷ درصد بوده که رقم پایینی است ولی سهم آن از کل هزینه های متغیر ۴۵/۵۷ درصد بدست آمد که این عدد نشان دهنده اهمیت نیروی کارگیری دربهره وری سرمایه می باشد درصورت مکانیزه کردن بعضی از عملیات مانند خاک ورزی و گودبرداری شاهد کاهش هزینه های نیروی کارگری خواهیم بود شاخصهای انرژی بدین صورت بدست آمد I.NEG=13668l(MJ/Ha) ~ EP=0/20l(Kg/MJ), ER=2/63(%) افزایش بهره وری انرژی ازطریق کاهش انرژی ورودی وا فزایش عملکرد امکان پذیر است باتوجه به عملکرد نسبتا مطلوب ۲۰ تن درهکتار افزایش بهره وری ازطریق مدیریت منابع ورودی و کاهش سهم بعضی از نهاده ها از جمله کود ازت و آب امکان پذیر است.