سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم فیروزمهجن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند
محمدمهدی خطیب – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
ابراهیم غلامی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شرق ایران و از لحاظ تقسیم بندی ایالت های لرزه زمین ساختی نوگل سادات( ۱۳۷۲ ) در ایالت لوت شمالی و لوت جنوبی قرار می گیرد. بالاترین میزان نرخ گشتاور در منطقه شرق ایران مربوط به گشتاور ژئودتیکی با مقدار ۲/۸۶۲۸×۱۰ ۲۶ژول و مقدار نرخ گشتاور لرزه ای بدون حذف پیش لرزه و پس لرزه ۰/۰۳ ×۱۰۲۰ژول، مقدار نرخ گشتاور لرزه ای با حذف پیش لرزه و پس لرزه ۱۰۲۰×۰/۰۱ ژول مقدار نرخ گشتاور لرزه ای زمین لرزه های تاریخی ۰/۰۰۵×۱۰۲۰ ژول و میانگین نرخ گشتاور زمین شناسی با مقدار۰/۰۲۷۸۵۱۷×۱۰۱۷ ژول در منطقه شرق ایران بدست آمده است. در ایالت شرق ایران با بررسی داده های دستگاهی بیشترین انرژی آزاد شده در بخش شرقی گستره مورد مطالعه و تمرکز کانون سطحی بیشتر در قسمت شرقی منطقه است. بیشترین گشتاور زمین شناسی در ارتباط با سیستم گسلی آبیز با نرخ لغزش ۴میلی متر در سال در قسمت شرقی منطقه می باشد.