مقاله برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۳۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز
مقاله پیش بینی
مقاله مدل ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به کمک روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس رویکردهای پولی و فرضیه برابری قدرت خرید پول پرداخته شده است. به همین منظور، از داده های سری زمانی سالانه و مشتمل بر سال های ۱۳۸۷-۱۳۵۲ برای کلیه متغیرهای تحقیق استفاده شده و جهت انجام آزمون فرضیات تحقیق و انتخاب مدل بهینه، از معیارهای میانگین مجذور خطا (MSE) و جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) در پیش بینی های خارج از نمونه، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دقت پیش بینی مدل برگرفته شده از رویکرد حاصل از فرضیه برابری قدرت خرید پول، از کمترین معیارهای محاسبه خطای پیش بینی (بر اساس هر دو معیار MSE و RMSE) برخوردار بوده و لذا می توان آن را به عنوان بهترین مدل جهت پیش بینی نرخ ارز ریال- دلار انتخاب نمود.