سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا حیدری شیبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد اسماعیل جلالی – دانشیار،دانشکده معدن،نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی نوروزی – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

معدن زغال سنگ طزره یکی ازمعادن مهم و با سابقه ایران به شمار می آید که طول حفریات آن بالغ برچند ده کیلومتر است شرایط زمین شناسی متنوع و تعدد مناطق دشوار منجر به ایجاد پدیده های مختلف زمین شناسی شده است تشکیلات زغال دار ازتناوب ماسه سنگ سیلتستون آرژلیت و لایه های زغال تشکیل شده است و به دلیل همین عدم یکنواختی خیلی زود دربرابر فشارهای بالا و پایین دچارهمگرایی می شود همگرایی ساده ترین پارامتر برای اندازه گیری به شمار می آید با محاسبه میزان همگرایی می توان به دیدگاه مناسبی درخصوص فشار اعمال شده برسیستم نگهداری دست یافت دراین مقاله روابطی برای پیش بینی میزان همگرایی آماس سقف و جمع شدگی دیواره ها درراهروهای معادن زیرزمینی زغال سنگ ازطریق شبیه سازی پارامترهای راهروی K21 معدن طزره ارایه شده است برای تعیین ضریاب متغیرهای مستقل درمعادله همگرایی تحلیل رگرسیون خطی چندگانه با کاربرد کلیه پارامترهای تاثیر گذار درهمگرایی به گونه ای که رابطه ای خطی بین پارامترهای مستقل و پارامتر وابسته برقرار باشد به کاررفته است.