سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی حاجی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شه
محمدعلی جعفری – استادیارگروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آ
کاوه جعفری خورشیدی – استادیارگروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آ

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف کنجاله گوار در جیره غذایی بر میزان قابلیت هضم مواد مغذی انجام گرفت بدین منظور از ۴ راس گوسفند نر از نژاد زل مازندران با میانگین وزن ۲± ۳۲ کیلوگرم در قالب طرح آماری مربع لاتین( ۴×۴ ) استفاده شد. جیره هایغذایی شامل سطوح صفر، ۵/ ۲، ۵، ۵/ ۷درصد کنجاله گوار بودند.طول هر دوره آزمایش ۲۱ روز که شامل ۱۴ روز عادت دهی و ۷ روز آزمایشبود. برای تخمین قابلیت هضم از معرف اکسید کروم استفاده گردید .داده های حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار آماری SAS آنالیز شدند و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵% انجام گرفت. نتایج نشان داد استفاده از کنجاله گوار باعثکاهش قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین، ماده آلی، ADF،NDF می شود