سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد دوستخواه – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران
محمدرضا خالقی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت جام، ایران
سیدهاشم حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران

چکیده:

رواناب یکی از اجزاء سیکل هیدرولوژی می باشد که پس از پدیده های بارش، برگاب، چالاب، تبخیر تعرق و نفوذ ایجاد می شود. پیش بینی مقدار رواناب و سیلاب که طراحی اغلب سازه ها بر اساس این پارامترها انجام می شود در مناطق خشک و نیمه خشک مشکل می باشد و از ریسک بالایی برخوردار است. روانابی که بعد از بارندگی در سطح حوزه جریان می یابد توسط زهکشها و آبراهه های کوچک جمع آوری وبه آبراهه اصلی و از آنجا به خروجی حوزه هدایت می شود. همه ساله در اثر نفوذ سیستمهای آب و هوای مدیترانه ای و نفوذ توده هواهای مختلف و همچنین شرایط محلی پدیده سیل خسارات هنگفتی به منابع طبیعی و اقتصادی وارد میکند . در این مطالعه اصول روش کاراستفاده ازداده های اماری تحلیل دادهاای مکانی و همچنین استفاده از تصاویرماهوارهای حهت نقشه شماره منحنی درمدل SCS /باتکنیک GIS می باشد که در مرحله بعد با بکارگیری معادلات روش SCS و نقشه CN و لایه بارش، پانه هایی که پتانسیل ایجاد رواناب مشابهی دارند تعیین گردید . در این مطالعه همچنین چگونگی نتایج حاصل از برآورد مشخصه تبدیل بارندگی به بارندگی مازاد تحت عنوان شماره منحنی (CN) مورد توجه ومطالعه قرار گرفته است .