سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر، دانشکده علوم و فنو
احمد حاجی نژاد – استادیار، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
برات قبادیان – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بیواتانول به عنوان جایگزینی مناسب برای سوختهای فسیلی در نظر گرفته شده است. اتانول میتواند از مواد اولیه قندی، نشاستهای و زیست توده لیگنوسلولزی تولید شود. برای اجتناب از کشمکش بین مصارف خوراکی و صنعتی محصولات کشاورزی، تنها ضایعات گیاهانبه عنوان ماده اولیه در نظر گرفته میشوند. با توجه به استراتژیک بودن گندم و اینکه مهمترین محصول زراعی کشور است، کاه و کلشگندم یک گزینه بالقوه برای تأمین نیاز انرژی آینده است. از این رو در این مطالعه امکان تولید بیواتانول از کاه و کلش گندم به عنوان منبعی ارزان قیمت و در دسترس، مورد بررسی قرار گرفته است ومیزان اتانول تولیدی از آن در استان خراسان شمالی برآورد شده است. با توجه به آمار تولید گندم استان میزان کاه و کلش تخمین زده شده و بر اساس آن میزان تولید سالانه بیواتانول محاسبه شدهاست که حدود ۱۳۰ هزار لیتر میباشد. همچنین با در نظر گرفتن پراکنش تولید اتانول در محدوده مورد مطالعه با کمک نرمافزارArcGISو عملگر محاسباتیSpatial analystو روشHillshade موقعیت مناسب برای احداث مرکز تولید سوخت زیستی بیواتانول مشخصشده است. با بررسی انجام شده مکانی در حومه شهر بجنورد برای این منظور تعیین شد که به شهرستانهای عمده تولیدکننده و همینطور به مرکز استان نزدیک است. این مسئله از نظر راههای ارتباطی حائز اهمیت است