سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد آقاپورصباغی – مدیر گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه واحد جامع آزاد اسلامی واحد شوشتر
افسانه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی واحد جامع آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

در دهه های اخیر توجه به سلامت محصولات غذایی و آگاهی مصرف کنندگان از مزایای محصولات ارگانیک در کنارافزایش تاثیرات سوء محصولات رایج بر سلامتی مصرف کنندگان اشتیاق آنها را برای مصرف این نوع محصولات افزایشداده است. از آنجایکه بازار مشخصی برای محصولات ارگانیک در ایران وجود ندارد، لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط به تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت و میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برایسبزیجات ارگانیک در شهر اهواز پرداخته است.دادههای مورد نیاز تحقیق حاضر در تابستان ۱۳۹۰ از طریق تکمیل ۳۰۲پرسش نامه دوگانه جمع آوری گردید. نتایج مطالعه نشان میدهد که متغیرهای درآمد ، تعداد افراد خانوار، سن، تحصیلات، هزینه درمان، امنیت درامدی، جنسیت، سابقه بیماری سرطان و آشنایی با محصولات ارگانیک از عوامل موثربر تمایل به پرداخت برای سبزیجات ارگانیک می باشد. همچنین متغیرهای تاثیر گذار برمیزان تمایل به پرداخت شامل تعداد افراد خانوار،هزینه درمان، امنیت درامدی و سابقه بیماری سرطان می باشد. متوسط تمایل به پرداخت برای هر کیلوگرم محصول سبزیجات ارگانیک ۰۰۲۲ ریال برآورد گردید.