سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا عابدی – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اس
حمید امیرنژاد – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نگین سلطانی ثانی – کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست،دانشکده محیط زیست و انرژی،واحد علوم و ت

چکیده:

اجرای طرح های زیست محیطی، توسعه فضای سبز، ایجاد تفرجگاهها و مراکز تفریحی جهت گذراندن اوقات فراغت لازمه تداوم، پیشرفت و توسعه اقتصادی یک جامعه سالم و سازنده است و این در صورتی امکان پذیر است که هماهنگی لازم بین برنامههای اقتصادی و رفاهی جامعه بر قرار باشد.. هدف از این مطالعه برآورد میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجتمع نمک آبرود به منظور استفاده تفریحی از این مجموعه گردشگری با استفاده از پرسشنامه انتخاب دو بخشی دو بعدی میباشد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل Logit استفاده شد و بر اساس روش حداکثر راست نمایی، پارامتر های این مدل برآورد شدند.اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ۱۴۰ پرسشنامه در سالهای ۸۹-۸۸ جمعآوری گردید. نتایج نشان میدهد که۶۴/۲۹درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از این مجتمع هستند. متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده از این مجموعه گردشگری ۲۸۸۱۸/۹۸ ریال برای هر بازدید برآورد شده است. نتایج بیانگر این است که مجتمعهای تفریحی و تفرجگاههای طبیعی نظیر مجتمع نمکآبرود از ارزش و پتانسیل تفریحی بالایی برخوردار میباشندو از آنجایی که تفریح و سیستم های مختلف تفریحی به عنوان یک ضرورت در تمدن های شهری ا مروز جلوه گر شده اند ، لزوم تصمیم گیری برنامه ریزان ومدیران اجرایی در زمینه حفاظت ،توسعه ،بهبود وضعیت گردشگری پارک ها ومجتمع های تفریحی و اوقات فراغت را بیشتر می نماید