سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد اشجاری – استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
محمدامین خضرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

مطالعه مناطق کارستی همواره با مشکلات خاص خود میباشد و آبخوانهای کارستی در دهههای اخیر بیشتر مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتهاند. کارست، مناطقی را با نفوذپذیری بالا به وجود میآورد که منابع آبی خوبی را ایجاد خواهند کرد. زاگرس با توجه به وجود سری سازندهای آهکی موجود در آن و پتانسیل بالای کارستزایی، حائز اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده است که میزان نفوذپذیری در آبخوانهای کارستی شرق زاگرس با توجه به میزان بارش سالیانه در محدوده مورد مطالعه و همچنین با توجه به ضرایب نفوذپذیری در تاقدیسهای موجود بررسی گردد. نقشه پهنهبندی نفوذپذیری با توجه به ارتفاع و نقشه بارش منطقه و همچنین دادههای نفوذپذیری اصلاح شده محققین گذشته تهیه گردید. نتایج نشان میدهد که بیشترین نفوذپذیری در منطقه در نواحی شمالی و منطبق با نواحی با بارش بیشتر از ۴۵۰ میلیمتر در سال است. این منطقه با توجه به دادههای نفوذپذیری در محدوده بین ۶۰ تا ۸۰ قرار گرفته است.