سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خشایار سلگی – مدیر پروژه آ ببندی طرح سد و نیروگاه سیمره ، شرکت مهندسین مشاور مهاب قد
علی اکبر نجمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تهران، تهران
علی اصغر میرقاسمی – استاد دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

به منظور جلوگیری از هدر رفت آب بر اثر پدیده تراوش در محدوده پی و تکی هگا ههای سدها لازم است پارامترهای اثرگذار براین پدیده ب هدرستی شناسایی شوند. سپس آنالیزهای تراوش انجام شده و بر اساس آ نها طرح نهایی پرده آ ببند ارائه شود. سدسیمره روی سازند آسماری بنا میشود، تراوایی این سنگها به دلیل فرآیندهای ثانوی و توسعه درز و ترکها و پدیده کارس تشدگی زیاد است. در زمان مطالعات، آزمای شهای لوژون و ردیابی مواد رنگی به انجام رسیده و با شروع عملیاتاجرایی انجام یکسری آزمای شهای تکمیلی ردیابی مواد رنگی در دستور کار قرار گرفته است. در نهایت با بررس یهای انجامشده و قضاوتهای مهندسی، تراوایی ب هدست آمده از آزمای شهای ردیابی در محاسبات و آنالیزهای تراوش استفاده شد. درمرحله بعد برای برآورد میزان تراوش هم از نر مافزار اجزای محدودSeep/w هم از روابط تجربی موجود استفاده شد. نهایت میتوان گفت که آزمایش لوژون شاخص مناسبی برای برآورد تراوایی تود ههای سنگی کارستی نیست و در چنین شرایطی آزمای شهای ردیابی یا پمپاژ میتوانند مناسبتر باشند. همچنین رو شهای تجربی برای تخمین میزان تراوایی تودهسنگ به کمک میزان بازشدگی هیدرولیکی ناپیوستگ یها و فاصله تکرار آ نها انطباق مناسبی با تراوایی محاسبه شده به کمکآزمای شهای ردیابی دارد