سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عسگریان – دانشیار بخش عمران،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معصومه بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بهمنظور بررسی عملکرد لرزه ای سیستم قاب خمشی فولادی دراین مقاله روش استراتژی حل برمبنای تغییر مکان درفرم طراحی ضریب تقاضا ظرفیت درطراحی لرزه ای معرفی و بکاربرده شد هاست بدین منظور درابتدا قابهای خمشی فولادی با شکل گیری ویژه متوسطو معمولی با ضوابط ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران طراحی گردیدها ست جهت ارزیابی عملکرد لرزه ای با درنظرداشتن عدم قطعیت ذاتی ناشی ازرکوردهای زلزله تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده به کارگرفته شد و با استفاده ازنتایج تحلیل دینامیکی افزایشنده میانگین فراوانی سالیانه تجاوز ازسطوح عملکردی تعیین شده است میانگین فراوانی سالیانه تجاوز ازسطوح عملکردی درسطوح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه و درآستانه فروریزش با استفاده ازروش استراتژی حل برمبنای تغییر مکان درفرم DCFD درطراحی لرزه ای محاسبه شد هاست.