سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی پورطهماسبیان – دانش آموختگان کارشناسی ارشد
نصراله پیرانی – اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز
صادق علیجانی – اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز
جلیل شجاع –

چکیده:

در این مطالعه برای برآورد مولفه های واریانس از تعداد ۷۶۰۰۰ رکورد مربوط به مربوط به ۱۹ نسل، که در خلال سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ توسط مرکز اصلاح نژاد و تکثیر و ترویج مرغان بومی مازندران تهیه شده بود، استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل وزن بدن در هشت هفتگی، سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ در سی هفتگی، میانگین وزن تخم مرغ در بیست و هشت، سی و سی و دو هفتگی، تراکم تخم گذاری و تعداد تخم مرغ بود. مقادیر مولفه‌های واریانس و وراثت پذیری ها با استفاده از چهار مدل مختلف و آنالیزهای تک و چند صفتی و روش بیزی مبتنی بر تکنیک نمونه گیری گیبس بعنوان روشی بسیار نوین و قدرتمند و نرم افزار GIBBS3F90 برآورد شدند. در این تحقیق اثر ترکیب نسل – نوبت جوجه کشی در تمامی صفات، اثر جنسیت فقط در صفت وزن بدن و تعداد روزهای تخمگذاری (بعنوان متغیر کمکی) تنها در صفت تعداد تخم مرغ بعنوان اثرات ثابت و اثرات ژنتیک افزایشی مرغان، ژنتیک مادری و محیط دائمی مادری بعنوان اثرات تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. دامنه مقادیر وراثت پذیری با مدل‌های مختلف در مورد صفات مورد بررسی به ترتیب میانگین وزن تخم مرغ ۰٫۴۸ تا ۰٫۵۳، وزن تخم مرغ در سی هفتگی ۰٫۳۸ تا ۰٫۴۰، سن بلوغ جنسی ۰٫۳۰ تا ۰٫۴۰، وزن بدن در هشت هفتگی ۰٫۲۱ تا ۰٫۳۳، تعداد تخم مرغ ۰٫۱۳ تا ۰٫۱۹ و تراکم تخم گذاری ۰٫۱۴ تا ۰٫۱۸ محاسبه گردید.هدف اصلی این مطالعه برآورد مولفه های واریانس برخی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی مازندران با استفاده از روش آماری بیزی و چهار مدل مخلتلف با انجام آنالیزهای تک و چند متغیره بود.