سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید حسینی نهاد – دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت و پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کار
سعید رضایی – اداره کل مدیریت ریسک بانک ملی ایران
قاسم حبیبی نیا – دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت و پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کار

چکیده:

در ارزیابی عملکرد شعب یک بانک کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، ش اخص موقعیت شعب را به عنوان یک شاخص ورودی در مدل ارزیابی شعب به کار می گیریم. در این پژوهش که بر روی یک بانک کشور با بیش از ۱۲۰۰شعبه انجام می شود، هدف کمی سازی این شاخص و مقایسه موقعیت شعب و بکارگیری آن در مدل ارزیابی شعب ، برای ارزیابی دقیق تر و واقع بینانه تر می باشد. موقعیت شعب متأثر از عوامل و زیر ساخت های محیطی نظیر جمعیت منطقه، سطحدرآمد منطقه ، وضعیت تجاری منطقه، فرهنگ مردم ، رقبا و … می باشد، که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند . در این پژوهش ابتدا با بکار گیری مفهوم متغیر پنهان ۱ و روش تحلیل عاملی ۲، عوامل پنهان تأثیر گذار بر موقعیت شعب را بدست می آوریم. سپس هر یک از فاکتورهای بدست آمده با استفاده از تکنیکAHP وزن دهی شده و به یک مقدار کمی برای مؤقعیت هر شعبه دست می یابیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شعب با شاخص مؤقعیت بالاتر، دارای پتانسیل و زیر ساخت های محیطی بهتری از لحاظ جذب منابع می باشند.