سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

آزاد احمدی – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد بانه
رامیار رفاهی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی و مدرس دانشگاه پیام نور بانه (نویسنده مسئو

چکیده:

این مقاله به بررسی ارتباط اندازه دولت و رشد اقتصادی با استفاده از داده های تابلویی برای کشورهای (EU27, EU12) در دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۱۲ می پردازد. متغیر مخارج دولتی دوره ای تعدیل شده به صورت درصدی از GDP به عنوان متغیر اندازه دولت معرفی شده است. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر)، آزمون ضریب لاگرانژ (LM) و آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج آزمونها استفاده از مدل با اثرات ثابت را تأیید می کنند. نتایج ناشن می دهد ارتباط اندازه دولت و رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. به طوریکه بیشترین تأثیر را در مدل بر روی رشد اقتصادی به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج نشان داد بین این دو متغیر دراثبات وجود منحنی جدید BARS ارتباط غیرخطی وجود دارد و این دلیلی است که نشان می دهد منحنی دارای نقطه ماکزیمم است. اندازه متوسط واقعی دولت برای همه کشورها محاسبه شده است و در مطابقت با اندازه بهینه دولت برای هر دو سری کشورها این نتیجه حاصل شد که اختلاف بین اندازه بهینه و متوسط واقعی کمتر از ۲% است.