سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

باب اله حیاتی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
صادق خلیلیان – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

قابلیت پایداری کشاورزی تا حد زیادی به حف ظ کیفیت خاک بستگی دارد . میزان فرسایش سالانه خاک در ایران که برابر ۳۳ تن در هکتار می باشد ، سالانه هزینه های درون مزرعه ای زیادی بر کشاورزان عمدتاً به صورت کاهش کیفیت خاک و عملکرد محصولات تحمیل می نماید . در این راستا زارعین در صورت سود آور بودن عملیات حفاظت خاک است . سرمایه گذاریهای لازم را انجام خواهند داد . هدف از این پژوهش ، برآورد منافع درون مزرعه ای عملیات حفاظت خاک ؟ داده های مورد نیاز از مزارع گندم دیم شهرستان چاراویماق در فصل زراعی ۱۳۸۱ – ۸۲ به روش نمونه گیری تصادفی سه مرحله ای جمع آوری گرد ید منافع عملیات حفاظت خاک از طریق بر آورد تابع عملکرد به روش حداقل مربعات معمولی محاسبه شد . نتایج نشان
داد که میزان سرمایه گذاری در آیش گذاری و مالچ پاشی ، مصرف کود شیمیایی و شخم حفاظتی به ترتیب ۴۵۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰۰ و در مجموع ۲۲۵۰۰۰ ریال افزایش در آمد برای زارعین داشته است .