سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فانوس محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زمین شناس
صمد علیپور – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زمینشن
محمود غضنفری – کارشناسی ارشد، کارشناس بخش اکتشاف طلا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات م

چکیده:

محدودهی مورد مطالعه در شمال غرب استان کردستان و در بخش شمال غربی پهنه سنندج – سیرجان واقع شده است. از این محدوده تعداد ٣۵١ نمونه آبراههای از سه محدوده متفاوت با فواصل مختلف ازهم برداشت و توسط دستگاه ICP-OES آنالیز گردید. پس ازتحلیل و پردازش نتایج حاصل از دادههای ژئوشیمیایی و تعیین مقدار حاصلضرب P.N. نقشه بیهنجاریها برای طلا و عناصر ردیاب آن در محدوده مطالعاتی ترسیم گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل فاکتوری، طلا و عناصر ردیاب آن در سه فاکتور طبقهبندی و نقشه بیهنجاریها برای هر سه فاکتور ترسیم شد. در روش حاصلضرب Au ،P.N. در محدودهای به وسعت ۶ کیومترمربع و عناصر ردیاب آن شامل W ،Bi ،Ba ،B ،Sb ،As ،Ag Pb و Zn در محدودههائی با وسعتهای متفاوت به ترتیب ۲ ، ۴ ، ۴ ، یک ، یک ، ۴ ، ۲ ، ۲ یک بیهنجاری نشان دادند. در روش تحیل عاملی طلا و عناصر ردیاب آن در سه فاکتور طبقهبندی شدند، فاکتور اول شامل Pb ،Bi ،Ba ،B ،Ag و Zn فاکتور دوم شامل As و Sb و فاکتور سوم شامل و فاکتور سوم شامل Au و W است. نقشه بیهنجاری برای هر سه فاکتور ترسیم گردید. مقایسه نقشههای بیهنجاری حاصل از دو روش حاصلضرب P.N. و تحلیل عاملی با همدیگر و همچنین تطابق آن با پیمایشهای صحرائی نشان داد که روش تحلیل عاملی مناطق بیهنجار را بهتر و دقیقتر معرفی کرده است. ارتباط بیهنجاری با تکتونیک منطقه نشان میدهد که گسلهای زونهای برشی منطقه نقش مهمی در تمرکز کانیزائی داشته اند.