سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی آقازادگان – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
علی هوشمندآیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار، گروه عمران، رودبار، ایران

چکیده:

با توجه به اینکه توسعه برداشت ها از منابع آب سطحی و زیرزمینی طی سال های مختلف در حوضه های آبریز ایستگاه های هیدرومتری اثر خود را بر آبدهی ثبت شده در ایستگاه می گذارد و در شبیه سازی طرح های توسعه منابع آب نیز فرض بر این است که آبدهی و رژیم آبدهی رودخانه در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری در سالهای آتی نیز مشابه سالهای گذشته بوقوع بپیوندد، لذا ضروری است ابتدا اثر برداشت های بالادست بر منابع آب ثبت شده در ایستگاه های هیدرومتری که موجب کاهش آبدهی رودخانه در موقعیت ایستگاه هیدرومتری در سال های آتی می گردد، حذف و پس از آن برای شبیه سازی طرح های توسعه آب از آن ها استفاده نمود. برای این کار از روش حذف ترند استفاده می شود. در مطالعه حاضر از روش حذف ترند برای طبیعی سازی ایستگاه های هیدرومتری فیروزکوه و بن کوه برروی رودخانه حبله رود استفاده شده است. ایستگاه هیدرومتری فیروزکوه و بن کوه برروی رودخانه حبله رود می باشد. حبله رود از تلاقی سرشاخه های خود بنام های گورسفید، نمرود در شهرستان فیروزکوه تشکیل می شود. آب حبله رود در دشت گرمسار با احداث یک سد انحرافی و شبکه آبیاری مربوطه استفاده شده و به این ترتیب بخش عمده آن به مصرف کشاورزی این دشت رسیده و فاضلاب آن در جنوب این دشت با رودخانه گلو تلاقی می کند. بطوری که در این مقاله روش حذف ترند را با دو روش در ایستگاه های مذکور تحلیل شده است. روش اول روشی می باشد که در آن ترند تغییرات بارندگی موازی با محور افقی می باشد (ایستگاه فیروزکوه)، روش دوم روشی است که نویسنده مقاله آن را ارائه نموده است و برای حالتی می باشد که ترند تغییرات بارندگی موازی با محور افق نبوده (ایستگاه بن کوه) بنابر این میزان آبدهی طبیعی شده بطور قطع متفاوت خواهد بود. در مطالعه حاضر در ایستگاه بن کوه ترند تغییرات بارندگی ایستگاه بن کوه افزایشی بوده، بنابر این میزان آبدهی روان شده بیشتر از حالتی می باشد که ترند تغییرات بارندگی با محور افق موازی می باشد که نویسنده مقاله آن رادر محاسبه طبیعی سازی لحاظ نموده است.