مقاله برآورد مقاومت سنگ درزه دار با استفاده از ضریب درزه داری و مقایسه آن با رابطه موجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۶ منتشر شده است.
نام: برآورد مقاومت سنگ درزه دار با استفاده از ضریب درزه داری و مقایسه آن با رابطه موجود
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعداد دسته ناپیوستگی
مقاله مقاومت
مقاله ناهمسانگردی
مقاله ضریب درزه داری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومیوند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی میرعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناپیوستگی ها دارای ویژگی هایی همچون جهت یابی، تعداد دسته و فراوانی هستند که می توانند در مقاومت سنگ موثر واقع شوند. نمونه های سنگ به ترتیب دارای یک، دو و سه دسته ناپیوستگی متقاطع، فراوانی های مختلف و زاویه شیب صفحه ناپیوستگی ها با جهت افقی برابر با ۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۹۰ درجه آماده سازی شدند. با افزایش تعداد دسته ناپیوستگی و فراوانی آنها تعداد قطعات به صورت تصاعدی افزایش یافت. طوری که بخشی از نمونه های دارای سه دسته ناپیوستگی که یکی از دسته های آنها دارای چهار ناپیوستگی موازی بود از ۲۰ قطعه سنگ تشکیل می شدند و مصداق سنگ به شدت درزه دار بودند. ضریب درزه داری و مقاومت فشاری یک محوری نمونه ها و زاویه اصطکاک در امتداد سطح درزه در برش مستقیم تعیین شدند. مقاومت فشاری یک محوری نمونه های دارای یک، دو و سه دسته ناپیوستگی در جهت افقی یا قائم کمتر از مقاومت نمونه سنگ سالم نشان داد. مقاومت یک محوری سنگ دارای ناپیوستگی به ویژه وقتی که جهت یافتگی ۶۰ درجه نسبت حالت افقی بود، حدودا به مقدار صفر نزدیک می شد. این شدت کاهش مقاومت برای نمونه های دارای دو و سه دسته ناپیوستگی متقاطع و عمود برهم در زاویه جهت یافتگی ناپیوستگی ها با حالت افقی برابر ۳۰ درجه نیز اتفاق افتاد. تحلیل نتایج نشان داد که رابطه بین نسبت مقاومت فشاری یک محوری نمونه های درزه دار به مقاومت فشاری یک محوری سنگ سالم (ضریب ناهم سان گردی) و ضریب درزه داری (Jf) حاصل از این تحقیق با رابطه ارائه شده توسط رامامورتی دارای تفاوت است. ویژگی های ناپیوستگی ها تواما نقش اساسی در مقاومت توده سنگ دارند.