مقاله برآورد مقادیر سیلاب و ارائه مدل سیل خیزی در حوضه آبخیز رازآور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: برآورد مقادیر سیلاب و ارائه مدل سیل خیزی در حوضه آبخیز رازآور
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه رازآور
مقاله عوامل موثر در سیل خیزی
مقاله روش SCS
مقاله مدل سیلاب
مقاله رتبه آبراهه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی امجد
جناب آقای / سرکار خانم: حصادی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: پیروزی نژاد نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف محاسبه مقدار دبی پیک سیلاب و شناخت عوامل موثر بر سیل خیزی حوضه رازآور استان کرمانشاه با استفاده از روش SCS انجام شده است. برای محاسبه دبی پیک سیلاب، ابتدا حوضه به زیرحوضه هایی با رتبه آبراهه ای ۵، ۶ و ۷ تقسیم شده و سپس فاکتورهای موثر بر سیل خیزی حوضه مانند مساحت، شماره منحنی CN، زمان تاخیر، زمان تمرکز، شدت بارش، کاربری اراضی، شیب، زمین شناسی و پوشش گیاهی مطالعه، و دبی پیک سیلاب در نرم افزار SMADA محاسبه شده است. مقادیر دبی محاسبه شده از روش SCS نشان داد که بیشترین بده حداکثر سیلابی با دوره برگشت ۱۰۰ سال به میزان ۶۹۱٫۸۵ m3/s مربوط به حوضه رازآور با رتبه آبراهه ای ۸ و مساحت۱۳۲۳ Km2 ، و کمترین بده ۱۰۰ ساله به میزان ۲۸٫۹ m3/s متعلق به زیرحوضه شماره ۱۰ با مساحت۲۳ Km2  و رتبه آبراهه ای ۵ می باشد. برای تعیین موثرترین عامل در سیل خیزی منطقه و جهت پیش بینی مقدار دبی و ارائه مدل مناسب، دبی به عنوان متغیر وابسته و سایر فاکتورها به عنوان متغیرهای مستقل معرفی شده و این مقادیر در نرم افزارSPSS  مورد آنالیز قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل و نیز انتخاب موثرترین عامل یا عوامل در سیل خیزی حوضه از رگرسیون چندگانه، ساده و لگاریتمی با استفاده از روش های پیشرو و گام به گام (STEPWISE) استفاده و مدل هایی برای حوضه ارائه گردید. لازم به ذکر است که مدل های ارائه شده با سطح اعتماد ۰٫۰۱ درصد قابل قبول هستند. نتایج این مدل ها نشان داد که مساحت، زمان تاخیر و CN حوضه موثرترین عامل در سیل خیزی این حوضه به شمار می روند.