مقاله برآورد مشخصه های ساختاری جنگل با استفاده از داده های سنجنده ASTER که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۴۶۱ تا ۴۷۴ منتشر شده است.
نام: برآورد مشخصه های ساختاری جنگل با استفاده از داده های سنجنده ASTER
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجنده ASTER
مقاله مشخصه های ساختاری جنگل
مقاله رگرسیون چندگانه خطی
مقاله دارابکلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلبی سیاوش
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شتایی جویباری شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: اولادی قادیکلایی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد مشخصه های ساختاری جنگل، از اساسی ترین اطلاعات در مدیریت پایدار و برنامه ریزی جنگل می باشد. در این مطالعه ارتباط بین داده های سنجنده ASTER و سه مشخصه مهم ساختار جنگل شامل حجم سرپا، سطح مقطع برابر سینه و تعداد درختان در هکتار، در بخشی از جنگل های شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت. پیــش پردازش و پردازش های مناسب بر روی داده های طیفی انجام گرفت. پس از برداشت اطلاعات زمینی محاسبات مقادیر حجم، سطع مقطع برابر سینه و تعداد درختان در هکتار در سطح قطعات نمونه صورت گرفت. ارزیابی اعتبار بهترین مدل بدست آمده با تعدادی قطعه نمونه و با معیارهای ارزیابی مناسب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب خطی شاخص های MSAVI2،NDVI  و باند سبز نسبت به دیگر شاخص ها و ترکیبات باندی به کار رفته، توانست مشخصه حجم را بهتر پیش بینی نماید. برای مشخصه سطح مقطع برابر سینه در هکتار نیز ترکیب خطی شاخص های MSAVI2،NDVI و نسبت ساده SWIR12 بهترین نتایج را نشان دادند. همچنین ترکیب خطی شاخص MSAVI2 و باندهای SWIR1 و SWIR2 با ضریب تبیین اصلاح شده ۸۵ درصد و ریشه میانگین مربعات خطای ۵۰٫۹۵ پایه در هکتار نسبت به سایر ترکیبات بکار رفته توانست مشخصه تعداد درختان در هکتار را بهتر پیش بینی نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بکارگیری داده های سنجنده ASTER و روش رگرسیون خطی می تواند تا حدودی وضعیت کلی از برخی مشخصه های ساختار جنگل مورد مطالعه را ارائه دهند.