سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا پژمان – گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینای همدان
پویا زمانی –
علی اصغر ساکی –
مصطفی ملکی –

چکیده:

در این مطالعه رکوردهای مربوط به صفات تولیدی ۶۴۱۹ رأس میش نژاد مهربان که در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۷ جمع آوری شده بودند، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی مورد استفاده قرارگرفت. عوامل ثابت مؤثر بر صفات مختلف با کمک مدل های خطی تعمیم یافته و با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS، تعیین شدند. عوامل ثابت شامل گله-سال-فصل، جنس و نوع تولد بودند. برآورد مؤلفه های واریانس با استفاده از مدل های مختلط حیوانی و با کمک نرم افزارWOMBAT انجام شد. برآوردهای وراثت پذیری روند منظمی نشان نداد به طوریکه وراثت پذیری وزن یکسالگی پس از افزایشی در سنین پایین تر دوباره به وراثت پذیری وزن تولد نزدیک شده است. مقادیر برآورد شده برای واریانس ژنتیکی و فنوتیپی از بدو تولد روند افزایشی داشته بجز کاهشی در وزن ۹ ماهگی و سپس در سن ۱۲ ماهگی بالاترین مقدار شده است. برای وزن تولد و ۳ ماهگی، واریانس محیط مشترک مادری روند افزایشی را در وزن ازشیرگیری نسبت به وزن تولد نشان میدهد