سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نجمه رستمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه مرودشت

چکیده:

با توجه به تقاضای روزافزون آب و محدودیت های عرضه و همچنین با در نظر داشتن خشکسالی های سالهای اخیر مدیریت بهینه منابع اب از مواضعی است که باید به آن توجهی خاص شود یکی از راه کارهای مدیریت آب تعیین قیمت واقعی نهاده آب در تولید محصولات مختلف کشاورزی است دراین پژوهش تابع تولید دو محصول ذرت دانه ای آبی در استان فارس با هدف تعیین ارزش اب در بخش کشاورزی با استفاده ازفرم تابعی ترانسلوگ و اطلاعات آماری مربوط به سال زراعی ۸۸-۸۷ برآورد شده است نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که قیمت واقعی آب در استان مذکور در کشت محصول ذرت دانه آبی ۸۹۶۴۲ ریال برمتر مکعب می باشد نتایج حاصله نشانگر آن است که اصلاح تدریجی قیمت آب نسبت به قیمت موجود م یتواند منجر به مصرف بهینه آن در کشت این گونه محصولات و افزایش بهره وری وکارایی گردد.