سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید نجف یار – دانش آموخته و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلا
رامین سلامتدوست نوبر – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
ناصر ماهری سیس – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
عادل فرتاش – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این آزمایش از حرارت دهی مرطوب در زمان های صفر، ۳۰ ، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه برای عمل آوری دانه کامل گلرنگ استفاده شده و قابلیت هضم ماده خشک و تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، با استفاده از روش تولید گاز آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج مشخص شد که عمل آوری باحرارت مرطوب به طور معنی داری موجب کاهش قابلیت هضم ماده خشک در تیمارهای عمل آوری شده نسبت به تیمار شاهد گردید ( ۰۵ / .(p <0همچنین عمل آوری با حرارت مرطوب موجب افزایش معنی دار تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در تیمارهای عمل آوری شده نسبت به تیمار شاهدشده است ( ۰۵ / p <0 ). به طور کلی در بین تیمارهای عمل آوری شده تیمار ۳۰ دقیقه، کمترین کاهش و بیشترین افزایش را به ترتیب در قابلیت هضم ماده خشک و تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر داشته است