سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم فرزانه – دانشجوی رشته کشاورزی
سیدحسین نعمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
حسین آرویی –
امین میرشمسی –

چکیده:

مطالعه به منظور بررسی قابلیت ترکیب پذیری برروی صفات مرتبط با عملکرد وزودرسی درنه لاین گوجه فرنگی با استفاده تلاقی دارای آلل۹×۹ انجام شد درکلیه صفات تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها مشاهده شد نتایج نشان داد که اثرات افزایشی و غیرافزایشی درتمام صفات وجود دارند اهمیت نقش ژنهای افزایشی و غیرافزایشی توسط واریانس موجود درترکیب پذیری عمومیوخصوصی نشان داده شد ۵ هیبرید برتر درصفات عملکرد تعدادروز تا اولین گلدهی و رسیدن میوه زودرسی شامل Super ch×Peto early kh ، Peto early ch×Peto early kh وMobile×V.F Jina ، Super larbana×Coshin 2274 و Super Star×Coshin 2274 بود.