سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد کتابداری – دانشیار ، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسنعلی سپیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه

چکیده:

روشهای مختلفی جهت محاسبه نیروی زیرفشار و تراوش در بستر سازه های آبی وجود دارد که از آنجمله می توان به روشهای ترسیمی و عددی اشاره نمود. در روشهای عددی، ابتدا محدوده مورد مطالعه شبکه بندی شده و سپس معادلات حاکم که با فرضسیال غیرلزج در مسئله تراوش معادله لاپلاسمی باشد، با توجه به شرایط مرزی و نیز نوع روشعددی گسسته و حل می شوند. روشالمان مرزی، یکی از روشهای عددی جهت حل معادلاتدیفرانسیل می باشد که در آن شبکه بندی تنها در مرزها صورتمی گیرد. در این تحقیق، به کمکروشالمان مرزی، تغییراتفشار و مقدار تراوش از بستر سد انحرافی با خاک چند لایه مورد محاسبه قرار گرفت. خروجیهای مدل با روش تفاضل محدود مقایسه و معتبرسازی گردید. نتایج نشان داد که روشالمان مرزی، ابزاری مناسبجهتمحاسبه نیروی زیرفشار و تراوشدر زیر سدهای بتنی می باشد