سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فاروق حسینی – دانشیاردانشگاه تهران
علی دیانتی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندس یمعدن مکانیک سنگ
محمدمهدی خجسته –

چکیده:

یکی از اهداف عمده فرایند تونل زنی نگهدار یمناسب خاک و کمینه سازی تغیر شکلها درطی و بعد ازساخت تونل است جهت کمینه سازی نشست درسطح زمین و جلوگیری از جریان خاک به داخل تونل سینه کاربایستی بطور مناسب نگهداری شود دراین مقاله روشهای تحلیلی به همراه شبیه سازی های عددی به خدمت گرفته میشوند تا فشاربهینهسینه کار دریک مقطع از خط ۳متروی تهران تعیین شود رابطه بین فشار نگهداری جابجایی سینه کار تونل مینیمم فشارنگهداری جهت جلوگیری ازگسیختگی سینه کار دراثر جابجایی های ناگهانی را میدهد مینیمم فشارنگهداری سینه کار با حل های تحلیلی موجود مقایسه میشودنتایج نشان میدهد که فشارسینهکاربدست آمده ازتحلیل تفاضل محدود مطابقت خوبی با مقادیر روشهای تحلیلی موجود نشان میدهد.