سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قاسم لرستانی – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی دانشگاه تهران

چکیده:

فرسایش خاک در هرنقطه ای ا زکره زمین با توجه به شرایط آب و هوایی و عوامل و عناصر مختلف شکل زایی متفاوت خواهد بود لذا ارائه یک مدل خاص فرسایش و تعمیم آن به تمام مناطق امری نادرست می باشد دراین تحقیق میزان فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبخیز آلش رود در شهرستان نور مورد بررسی قرار میگیرد دراین مطالعه سهی بر آن بوده مدلی مناسب جهت ارزیابی میزان فرسایش در آب و هوای مرطوب منطقه ارائه گردد لذا با بررسی های میدانی مشاهده مستقیم قسمتهای مختلف حوضه با پیمایش زمینی و مشاهده غیرمستقیم توسط عکسهای هوایی بههمراه تجزیه و تحلیل داده های مختلف اماری از ایستگاههای هیدرومتری رسوب سنجی هواشناسی و باران سنجی به ارزیابی مدلهای P.S.I.A.C,F.A.O و کارایی هرکدام از آنها در محدوده مورد مطالعه پرداختیم نتایج نشان میدهد که مدل F.A.O جهت مطالعه فرسایش خاک در شرایط آب و هوایی مرطوب کارایی لازم را ندارد د رحالیکه روش P.S.I.A.C بیشترین مطابقت را با مشاهدات میدانی نشان میدهد.