سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یعقوب یزدانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه کاشان
زینب حزباوی – دانش آموخته رشته مرتع و آبخیزداری، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد فرجی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علم و صنعت خاتم الانبیا بهبها

چکیده:

در میان فرایندهای متنوع تخریب اراضی، مسائل مربوط به فرسایش و رسوب خاک تهدیدی جدی برای حفاظت منابع آب و خاک در کشور میباشد. در این تحقیق ابتدا با تلفیق نقشههای مورد نیاز واحدهای کاری تعیین شد. سپس میزان فرسایش ورسوب در حوزه آبخیز چمران با استفاده از مدل تجربی (Modified Pasific Southwest Inter Agency committee) MPSIAC و به کمک نرم افزار ) Arc GIS ( در هر یک از واحدها اندازهگیری و مورد ارزیابی قرار گرفت. حوزه مورد مطالعه در استان خوزستان، شهرستان بهبهان به مساحت ۸۵۷۱ هکتار واقع شده است. با توجه به نتایج بدست آمده شدت رسوبدهی در واحدهای کاری ۱-۴-۱ ، ۱-۳-۱ ، ۱-۲-۱ و ۳-۱-۲ زیاد و درواحدهای کاری ۲-۱-۲، ۱-۱-۲ و ۱-۲-۲ متوسط و بقیه واحدها کم برآورد گردید همچنین با در نظر گرفتن درصد مساحت هر واحد کاری و محاسبه میزان SDR در نهایت به میزان فرسایش سالانه هر واحد کاری پی بردیم و تعیین شد که واحدهای کاری ۱-۴-۳ و ۱-۱-۲و۲-۱-۲ درطبقه کم واحدکاری ۱-۱-۲ متوسط واحدهای ۱-۳-۱ ، ۱-۲-۱ و ۴-۴-۳ در طبقه فرسایشی زیاد و بقیه واحدها در طبقه ناچیز از تولید رسوب سالانه و به دنبال آن فرسایش سالانه قرار دارند از نتایج این تحقیق میتوان در جهت تعیین اولویتهای مدیریتی و اجرایی برای کنترل فرسایش و رسوب حوزه آبخیز چمران استفاده کرد