سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عطا امینی – دکترای مهندسی آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
سینا پروا – دانشجوی کارشناسی ارشد، عمران آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده:

آثار سوء پدیده فرسایش ممکن است در کوتاه مدت چشمگیر نباشد، ولی در بلند مدت محسوس خواهد بود. تخمین مقدار رسوبدهی حوزه های آبخیز، بهمنظور مقابله با خطرات ناشی از تجمع رسوب در سازه های آبی و مخازنسدها از اهداف اساسی در مدیریت منابع آب می باشد. این تحقیق در حوزه گاودره در استان کردستان با مساحت ۶/۲۷ کیلومتر مربع به منظور برآورد میزان رسوبات تولید شده و شناسایی پتانسیل فرسایش پذیری حوزه انجام شده ست. اطلاعات پایه حوزه و دادههای لازم، از گزارشات، نقشههای موجود و استفاده از دادههای هوایی و به کمک نرم- افزارهای GIS استخراج گردید. مدل اصلاح شده پسیاک برای تخمین بار رسوب سالانه حوزه مورد استفاده قرار گرفت.۶۷۶ مترمکعب در سال و مقدار رسوب انتقالی / بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مقدار، فرسایش سطح حوزه ۲ ۷۰۲/۵۳ مترمکعب در سال برآورد گردید. نتایج این تحقیق می تواند در برنامههای مدیریتی و آبخیزداری حوزه آبخیز سد قشلاق سنندج مورد استفاده قرار بگیرد