سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رائد کمالی مقدم – کارشناس ارشد آبخیزداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم
فخرالسادات سیدی – کارشناس ارشد مرتعداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم
شاهپور ابراهیمی – کارشناس آبخیزداری

چکیده:

برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز بدون آمار رسوب یکی از مسائل اساسی حوضه ها بوده و استفاده از روش های تجربی را لازم می نماید تا داده های حاصل بتواند مبنایی برای برنامه ریزی های مدیریتی واقعگردد .حوضه آبخیز وزوا یکی از زیر حوضه آبخیز طغود با مساحت ۳۷۲۲۱ هکتار در استان قم می باشد که وقوع انواع فرسایش در آن قابل ملاحظه بوده،لذا برآورد مقدار رسوب و کمی سازی آن بر اساس روابط تجربی جهت طرح هایحفاظت آب و خاک ضروری می نماید . مدل MPSIAC یکی از این روش های تجربی می باشد که در اکثر حوضه های آبخیز کشور کارایی داردهدف از تحقیق حاضر برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب حوضه وزوا با استفاده از مدل تجربی MPSIAC و بااستفاده از (GIS) و کارایی این سیستم در مطالعات فرسایش و رسوب حوضه های آبخیز و در نهایات کاهش حجم رسوبات در سطح حوضه و نهایتا پشت سدها می باشد . در این تحقیق با استفاده از نقشه پایه و سایر اطلاعات و نقشههای موجود و کنترل موقعیات واحادهای کااری بوسایهه دسا تگاه GPS در طبیعات امتیااز ۹ عامال ماورر در مدلMPSIAC در هر واحد کاری تعیین و با جمع کردن آنها میزان R )درجه رسوبدهی( در هر واحد کاری و با توجه بهنسبت مساحت آنها در کل حوضه بدست آمد و در نهایت با قرار دادن میزان R بدست آمده در رابطه مربوطه میزان رسوب برآورد گردید. با توجه به نتا یج فرمول مورد بررسی در حوضه مورد مطالعه و مقایسه آن با اعداد جدول مربوطبه مدل MPSIAC می توان اذعان نمود که حوضه آبخیز وزوا از نظر فرسایش و تولید رسوب در وضعیت زیااد قرار داشته و شدت رسوبدهی آن بین ۲۷ ۳۱۱ می – باشد، همچنین از نظر طبقه بندی کیفی فرسایش در کلاس درجه زیادقرار داشته و اجرای برنامه های حفاظت خاک و آب ضرورت و اولویت داشته و استفاده از اراضی محدویت زیادی دارد