سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شیما قلی پوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
نادر کهنسال قدیم وند – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پرویز غضنفری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

حساسیت سازندها با فرسایش نقش مهمی در تولید رسوب حوضه های آبخیز دارد و در بسیاری موارد تولید بخش اعظم رسوب از بخش کوچکی از حوضه که دارای سازندهای حساس تری به فرسایش است صورت می گیرد این تحقیق با هدف براورد فرسایش در رسوب حوضه آبخیز ورده واقع در شمال باختری کرج با مساحتی بالغ بر ۶۸/۹۷ کیلومتر مربع با استفاده ازتکنیک GIS و مدلهای EMP MPSIAC انجام گرفته است مدل MPSIAC وضعیت فرسایش و تولید رسوب را در هر واحدکاری به حسب شدت و ضعف نقش نه عامل محیطی مشتمل بر زمین شناسی ، خاک شناسی، اقلیم، رواناب، توپوگرافی، پوشش زمین، کاربری زمین ها، فرسایش سطحی و فرسایش رودخانه ای بررسی می کند. درمدل EPM نقش چهار عامل محیطی بررسی می شود در این تحقیق لایه های مربوط به عوامل مدلها در محیط GIS تهیه شد و نهایتا با استفاده از تحلیل مکانی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی با رسوبدهی زیاد براورد گردید.