سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انور سور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرتعداری- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
جلیل کاکه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ

چکیده:

آثار سوء پدیده فرسایش در کوتاه مدت ممکن است چندان چشمگیر و محسوس نباشد ولی در بلند مدت محسوس خواهد بود. فرسایش و هدررفت خاک یکی از عوامل اصلی در کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش محصول، رسوب مواد در آبراهه ها، کانال های آبیاری و رودخانه ها، کاهش ظرفیت مخازن سدها و کاهش عمر آن ها، وقوع سیل و آلودگی محیط زیست و مسدود شدن راهها می شود.این تحقیق با هدف برآورد فرسایش و رسوب زیر حوزه طالین واقع در استان آذربایجان غربی با مساحت ۱۳۷۰ هکتار با استفاده از مدل MPSIAC انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقدار کل فرسایش سالانه ۲۵/۴۳۵۶۹ تن در سال و رسوب سالانه نیز ۴۵۶/۳۲۵۵ تن در سال برآورد شد.